AVG

BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy

WCO is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit beleid “Bescherming persoonsgegevens” heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop WCO persoonsgegevens verwerkt van leden, van onze wielerclub.

Uiteraard worden de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt WCO zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wielerclub Oud-Beijerland, Poortlaan 61 3261 PA Oud-Beijerland Email secretaris@wcobl.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor WCO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt WCO via het aanmeldingsformulier persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap aangaat, om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen aan de secretaris. Hierbij gaat het om voornaam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Wanneer u een lidmaatschap aangaat, wordt u een foto gevraagd voor het smoelenboek op de site van WCO.

Alle persoonsgegevens kunnen, via de website, alleen door geautoriseerde personen (met geheimhoudingsverplichting) worden ingezien. Indien persoonsgegevens om andere dan hierboven genoemde redenen gebruikt dienen te worden, zal hier te allen tijde nadrukkelijk toestemming voor worden gevraagd bij desbetreffende persoon.

Foto’s en filmopnamen

Tijdens WCO/activiteiten, kunnen foto’s of filmopnamen van leden en overige betrokkenen van/bij WCO gemaakt worden. Deze foto’s en filmopnamen kunnen op de website van WCO gepubliceerd worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het gebruik van foto’s en filmopnamen. Wij plaatsen nooit foto’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. Ook worden er bij foto’s en video’s in geen enkel geval namen geplaatst, tenzij daar expliciet toestemming voor aan u is gevraagd of door u is gegeven.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

WCO laat, geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

WCO, t.a.v. het bestuur, Poortlaan 61 3261 PA Oud-Beijerland, of e-mail: secretaris@wcobl.nl

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

WCO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beleid bescherming persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien WCO een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop WCO uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze ledenvergadering, via mail of website.